Naar inhoud

Bekendmaking meldingsakte wegenwerken E34, Beersebaan z/n

Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Besluit van de gewestelijke omgevingsambtenaar tot aktename van de melding van de exploitatie van een werf voor wegenwerken aan E34 te Lille, Beersebaan z/n.

nv VBG heeft een aanvraag ingediend voor :

  • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Kort omschreven gaat het over de melding van de exploitatie van een werf voor wegenwerken aan de E34 te Lille, Beersebaan z/n.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein, gelegen Beersebaan z/n, 2275 Lille (Gierle), kadastraal bekend : Lille, afdeling 3 (Gierle), sectie B, perceelnummers 49/0G0, 47/0C0 en 54/0D0.

De gewestelijke omgevingsambtenaar heeft op 25/04/2017 akte genomen van de melding.

De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres:

Rechtestraat 44, 2275 Lille.

U kunt de beslissing en het bijhorende milieueffectenrapport of veiligheidsrapport ook raadplegen op www.omgevingsloket.be

U kunt tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres :

            Raad voor Vergunningsbetwistingen

            p/a Dienst van de Bestuursrechtcolleges

            Koning Albert II-laan 35 bus 81

            130 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopies). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

  • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
  • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in:

  • de VCRO
  • het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges
  • het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges

De voormelde regelgeving en meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

(http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)

Datum van het bericht: woensdag 26 april 2017

Alle nieuws